สมาคมประชาชาติ - แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Association of South East Asian Nations

สมาคมประชาชาติ - แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN)เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซียลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัคิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพ อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติหลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นเขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

ภูมิศาสตร์   

ในปัจจุบัน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 560 ล้านคน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2549) ยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค คือ ยอดเขาคากาโบราซีในพม่า ซึ่งมีความสูง 5,881 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจีน อินเดีย บังกลาเทศ


ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27-36 องศา พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าฝนเขตร้อน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าสน ป่าหาดทรายชายทะเล ป่าไม้ปลูก มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพริกไทย

วัตถุประสงค์

จากสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการสรุปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จำนวนหกข้อ ดังนี้

1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด
2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ
3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ
4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
5. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง
6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 ประเด็นปัญหาเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกลุ่มประเทศสมาชิกได้เริ่มเจรจากันถึงข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในปี พ.ศ. 2545 ในความพยายามที่จะจำกัดขอบเขตของมลภาวะฟ้าหลัวในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[60] แต่ทว่าในพื้นที่ก็ยังเกิดปัญหาฟ้าหลัวในประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2548 และปัญหาฟ้าหลัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2549 ส่วนสนธิสัญญาฉบับอื่นที่ได้รับการลงนามโดยสมาชิกอาเซียนได้แก่ ปฏิญญาเซบูว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก[61] เครือข่ายกำกับดูแลสัตว์ป่าอาเซียนในปี พ.ศ. 2549[62] และ หุ้นส่วนเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาความสะอาดและสภาพอากาศ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อปรากฏการณ์โลกร้อน และผลกระทบทางด้านลบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ใน พ.ศ. 2550 ปฏิญญาเซบูว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก ซึ่งลงนามในกลุ่มอาเซียน ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการหาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

ความร่วมมือทางวัฒนธรรม

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมนั้น มีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยสร้างภาพรวมในด้านต่าง ๆให้ดีขึ้น โดยการให้การสนับสนุน ทั้งการกีฬา การศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลซีไรต์ 

ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เพื่อมอบรางวัลแก่นักประพันธ์หรือนักเขียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้สร้างผลงานที่ดีมีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จในช่วงชีวิตของนักเขียนนั้น ๆ ผลงานนั้นเป็นผลงานเขียนทุกประเภท ทั้งวรรณกรรมต่าง ๆ เรื่องสั้น กลอน รวมไปถึงผลงานทางศาสนา ซึ่งจะมีการจัดงานที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์ไทยเป็นผู้พระราชทานรางวัล

สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียน

เป็นองค์การเอกชนที่จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อที่จะพัฒนาระดับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งสถาบันการศึกษาระดับสูง การสอน การบริการสาธารณะที่ดีได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมและพื้นที่นั้น ๆ

อุทยานมรดก

ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 และเริ่มใหม่อีกรอบในปี พ.ศ. 2547 เป็นการรวมรายชื่อของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ปัจจุบันมีรวมทั้งหมด 35 แห่ง

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้  หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ   และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้  หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เอเชียภูมิศาสตร์ของเอเชีย

www.klimanaturali.org

ทวีปเอเชีย - เอเชียภูมิศาสตร์ของเอเชีย

เอเชีย เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 8.7 ของผิวโลก (ร้อยละ 30 ของส่วนที่เป็นพื้นดิน) และมีประชากรราว 3,900 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรเอเชียเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า

ตามบทนิยามที่เสนอโดยสารานุกรมบริตานิกา และสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เอเชียมีพื้นที่ 4/5 ของทวีปยูเรเชีย โดยมีส่วนตะวันตกของยูเรเชียเป็นทวีปยุโรป เอเชียตั้งอยู่ทางตะวันออกของคลองสุเอซ ตะวันออกของเทือกเขาอูราล และใต้เทือกเขาคอเคซัส (หรือแอ่งคูมา-มานิช) และทะเลสาบแคสเปียนและทะเลดำ พรมแดนตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย และเหนือติดมหาสมุทรอาร์กติก มีหนึ่งประเทศตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ ไซปรัส เอเชียเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมาก ทั้งกลุ่มเชื้อชาติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความผูกพันทางประวัติศาสตร์และระบบรัฐบาล 

พฤกษศาสตร์

พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 

พฤกษศาสตร์คือการศึกษาของสรีรวิทยาสัณฐานวิทยานิเวศวิทยาวิวัฒนาการลักษณะทางกายวิภาคการจำแนกโรคกระจายในหมู่ด้านอื่น ๆ ของพืช วิทยาศาสตร์นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นในปี 1979 ร่วมกับหลักสูตรชีววิทยา

ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินี้จะพาเรากลับไปยังอดีตที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้: มันเป็นที่รู้จักกันเช่นว่าในปี 370 ก่อนคริสตกาลนักปรัชญาชาวกรีกชื่อ Teofrastus ศิษย์ของอริสโตเติล - ว่าเขาได้จัดพืช "ด้วยดอกไม้ "และ" ไม่มีดอกไม้ "- เขียนบทความสอง:" ในประวัติศาสตร์ของพืช "(Historia Plantarum) แล​​ะ" สาเหตุของต้นไม้ "

อ็อตโต Brunfels เยอรมันในศตวรรษที่ 16 การเผยแพร่งานที่เรียกว่าสมุนไพรที่มีข้อมูลที่ถูกต้องในบางชนิดของพืชและสองศตวรรษต่อมานักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดนลินเนอัสที่นำเสนอสองศัพท์เพื่อระบุยังราชอาณาจักรที่อยู่อาศัยนี้ ระบบการจัดหมวดหมู่ของมันก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและจำนวนในเกสรดอกไม้ ทั้งสองจะถือว่าเป็นบรรพบุรุษของพฤกษศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์

Eicher ภายหลังเสนอsubpisãoราชอาณาจักรแพลนใน cryptogams และ phanerogams: โดยไม่ต้องพืชและดอกไม้ตามลำดับ นักวิทยาศาสตร์อีก Engler เสนอการจำแนกระหว่างtalófitascormófitasและหลังการเป็นผู้ที่มีรากลำต้นและใบ วันนี้มีการถือกำเนิดของเชื้อชาติและความก้าวหน้าของชีววิทยาโมเลกุลรูปแบบอื่น ๆ ของการจัดหมวดหมู่ได้รับการเสนอ

โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย

โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย

โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
โคลอมเบีย - แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศโคลัมเบีย
www.klimanaturali.org

กรุงเทพ เป็นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

กรุงเทพ เป็นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ป้ายกำกับ

ไทยโพสต์ (393) สหราชอาณาจักร (19) ภูมิศาสตร์ (11) ฝรั่งเศส (10) ประเทศสหรัฐอเมริกา (9) นิวซีแลนด์ (7) บราซิล (5) ประเทศจีน (5) ออสเตรเลีย (5) มาลาวี (4) อเมริกา (4) ชีววิทยา (3) ประเทศไทย (3) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (3) สิงคโปร์ (3) สเปน (3) เนเธอร์แลนด์ (3) ไทย (3) ชิลี (2) ทอเรียลกินี (2) นอร์เวย์ (2) นามิเบีย (2) นิการากัว (2) บอตสวานา (2) บังคลาเทศ (2) บัลแกเรีย (2) บาร์เบโดส (2) บาห์เรน (2) บูร์กินาฟาโซ (2) ประเทศซิมบับเว (2) ประเทศมองโกเลีย (2) ประเทศลิกเตนสไตน์ (2) ประเทศอิรัก (2) ประเทศอิหร่าน (2) ประเทศเบนิน (2) ประเทศแทนซาเนีย (2) ปานามา (2) ปารากวัย (2) พม่า (2) ฟิจิ (2) ฟินแลนด์ (2) ฟิลิปปินส์ (2) ภูฏาน (2) มอนเตเนโก (2) มอริเชียส (2) มอริเตเนีย (2) มอลตา (2) มอลโดวา (2) มัลดีฟส์ (2) มาเลเซีย (2) ยุโรป (2) ยูเครน (2) รวันดา (2) รัฐวาติกัน (2) รัสเซีย (2) ลัตเวีย (2) ลิทัวเนีย (2) ลิเบีย (2) ศรีลังกา (2) สวีเดน (2) สหรัฐอาหรับเอมิ (2) สาธารณรัฐคองโก (2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (2) สาธารณรัฐเช็ก (2) สโลวาเกีย (2) สโลวีเนีย (2) หมู่เกาะคอโมโรส (2) หมู่เกาะเคปเวิร์ด (2) หมู่เกาะเวอร์จิน (2) ออสเตรีย (2) อันดอร์รา (2) อาร์เจนตินา (2) อาร์เมเนีย (2) อิตาลี (2) อินเดีย (2) อินโดนีเซีย (2) อิสราเอล (2) อียิปต์ (2) ฮอนดูรัส (2) ฮังการี (2) ฮ่องกง (2) เดนมาร์ก (2) เนปาล (2) เบลารุส (2) เบลีซ (2) เบลเยี่ยม (2) เปรู (2) เม็กซิโก (2) เยอรมนี (2) เลโซโท (2) เอกวาดอร์ (2) เอธิโอเปีย (2) เอริเทรี (2) เอลซัลวาดอร์ (2) เอสโตเนีย (2) เอเชีย (2) แองโกลา (2) แอฟริกา (2) แอฟริกาใต้ (2) แอลจีเรีย (2) แอลเบเนีย (2) โตโก (2) โบลิเวีย (2) โปรตุเกส (2) โปแลนด์ (2) โมซัมบิก (2) โมนาโก (2) โมร็อกโก (2) โรมาเนีย (2) โอมาน (2) โอเชียเนีย (2) ไนจีเรีย (2) ไนเจอร์ (2) ไลบีเรีย (2) ไอซ์แลนด์ (2) ไอร์แลนด์ (2) กรีซ (1) กรีนแลนด์ (1) กัมพูชา (1) กัวเตมาลา (1) กาตาร์ (1) กาบอง (1) กายอานา (1) กินี (1) กินีบิสเซา (1) คอสตาริกา (1) คาซัคสถาน (1) คิวบา (1) คีร์กีซ (1) คูเวต (1) จอร์เจีย (1) จอร์แดน (1) จาไมกา (1) จิบูตี (1) ชาด (1) ซานมารีโน (1) ซามัวตะวันตก (1) ซาฮาราตะวันตก (1) ซูดาน (1) ซูดานใต้ (1) ซูรินาเม (1) ญี่ปุ่น (1) ตรินิแดดและโตเบโก (1) ตองกา (1) ตุรกี (1) ตูนิเซีย (1) ทาจิกิสถาน (1) บรูไน (1) บอสเนียเฮอร์เซโก (1) บุรุนดี (1) ประเทศคิริบาส (1) ประเทศซาอุดีอาระเบีย (1) ประเทศซีเรีย (1) ประเทศติมอร์ตะวันออก (1) ประเทศตูวาลู (1) ประเทศนาอูรู (1) ประเทศโซมาเลีย (1) ปากีสถาน (1) ปาปัวนิวกินี (1) ปาเลสไตน์ (1) ปาเลา (1) พฤกษศาสตร์ (1) มาซิโดเนีย (1) มาดากัสการ์ (1) มาลี (1) ยูกันดา (1) ลักเซมเบิร์ก (1) วานูอาตู (1) วิตเซอร์แลนด์ (1) สวาซิแลนด์ (1) สังคม (1) สาธารณรัฐโดมินิกัน (1) หมู่เกาะมาร์แชลล์ (1) หมู่เกาะโซโลมอน (1) อัฟกานิสถาน (1) อาร์กติก (1) อาเซอร์ไบจาน (1) อุซเบกิ (1) อุรุกวัย (1) เกรเนดา (1) เกาหลีเหนือ (1) เกาหลีใต้ (1) เคนยา (1) เซนต์คิตส์และเนวิส (1) เซนต์ลูเซีย (1) เซนต์วินเซนต์และเกรนาดี (1) เซนต์โทเมและ (1) เซอร์เบีย (1) เซียร์ราลีโอน (1) เซเชลส์ (1) เซเนกัล (1) เติร์กเมนิสถาน (1) เยเมน (1) เลบานอน (1) เวียดนาม (1) เวเนซุเอลา (1) เฮติ (1) แกมเบีย (1) แคนาดา (1) แคเมอรูน (1) แซมเบีย (1) แอนตาร์กติกา (1) แอนติกาและบาร์บูดา (1) โกโกตดิวัว (1) โครเอเชีย (1) โคลอมเบีย (1) โดมินิกา (1) ไซปรัส (1) ไต้หวัน (1) ไมโครนีเซีย (1)

CityGlobe